REGULAMIN KONKURSU ZDROWY SMAK - Zdrowy Smak Catering Dietetyczny


REGULAMIN KONKURSU

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu na Facebook’u (zwanym dalej „Konkursem”) jest spółka Zdrowe Smaki Sp. z o.o., z siedzibą w Białymstoku, ul. Lipowa 32 lok. 300, NIP: 9662101928 (zwana dalej „Organizatorem”).

2. Fundatorem nagród jest Organizator.

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Uczestnikom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.

6. Konkurs nie jest stworzony, przeprowadzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook, przez co serwis Facebook jest zwolniony z odpowiedzialności przez każdego Uczestnika konkursu. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

7. Konkurs jest prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na stroni serwisu https://www.facebook.com/kateringdietetyczny (zwanej dalej “Fanpage”).

8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być jedynie osoby zamieszkujące terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które posiadają konto w serwisie Facebook.com.

a. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;

d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook; e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

§ 3. NAGRODA

1. W Konkursie przewidziano nagrody za zajęcie I miejsca dla jednej osoby (zwanej: „Uczestnikiem” ), która przesłała najbardziej kreatywną odpowiedz na konkursowe pytanie, wyłoniony w sposób wskazany w §6. Nagrodą w konkursie jest dowolna dieta z oferty Organizatora na okres 7 dni, dostarczana bezpłatnie pod adres wskazany przez zwycięzcę konkursu.

2. Uczestnik zobowiązuje się do przekazania określonych nagród Autorowi zwycięskiego projektu, zgodnie z §3, Ust. 1. 3. Informacja o Nagrodach będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego w serwisie Facebook, na fanpage’u https://www.facebook.com/kateringdietetyczny

4. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrody innego rodzaju.

5. Zwycięzca może zrzec się Nagród, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inne nagrody.

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/kateringdietetyczny

2. Konkurs trwa od dnia 9 września 2020 r. do dnia 15 września 2020 r.

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

  1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest: odpowiedz na konkursowe pytanie : Dokończ zdanie: Zdrowy Smak to … oraz zamieszczenie (w formie komentarza pod postem konkursowym opublikowanym na Fanpage’u Organizatora), po zakończeniu Konkursu, spośród odpowiedzi Konkursowych przesłanych w trakcie jego trwania, Organizator wybierze 1 (jedną) zwycięską odpowiedź.
  2. Uczestnik musi być fanem profilu Organizatora.
  3. Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców miasta Białystok.
  4. W czasie trwania Konkursu każdy Uczestnik może przesłać tylko 1 (jedną) odpowiedź.
  5. Informacje o Zwycięzcy w danym Konkursie, zostaną opublikowane w terminie do 09 września 2020 r. do godziny 18:00 na Facebook’u Organizatora.
  6. 2. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/kateringdietetyczny

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.

3. O przyznaniu nagród decyduje Organizator w drodze: analizy pod względem poprawności merytorycznej, kreatywności, złożoności oraz ciekawości odpowiedzi

4. Spośród nadesłanych prac Organizator wyłoni jednego zwycięzcę.

5. Zwycięzca Konkursu powinien skontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem wiadomości prywatnej na Facebook’u lub za pośrednictwem maila na adres: catering@zdrowysmak.pl , w celu ustalenia szczegółów odbioru nagrody do dnia 20 września 2020 r.

6. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w poście na stronie https://www.facebook.com/kateringdietetyczny.

7. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 7 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.

8. Przyznane w Konkursie nagrody zostaną dostarczone Zwycięzcy do 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 7.

9. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika w szczególności, jeśli nie podał on prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:

a. zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);

b. podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;

c. podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;

d. ingerują w mechanizm działania Konkursu;

e. tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionemu Uczestnikowi.

3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

§ 9. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:

a. kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;

b. korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać do Organizatora, w formie wiadomości prywatnej na Facebooku w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 6 (sześciu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 09 września 2020 r. i obowiązuje do 20 września

2020 r.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u oraz na oficjalnej stronie Organizatora: www.facebook.com/kodujzgigantami .

5. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora: https://zdrowysmak.pl/blog/.

6. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach losowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.).