BOK: Pon-Pt 8:00-16:00

Regulamin

Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZYGOTOWANIA I DOSTAWY POSIŁKÓW W RAMACH CATERINGU DIETETYCZNEGO ZDROWY SMAK

 • 1 Definicje:

Regulamin: niniejszy Regulamin świadczenia usług przez Zdrowe Smaki Sp. z o.o. w Serwisie www.zdrowysmak.pl z siedzibą przy UL. RZEMIEŚLNICZA 40 /23 15-773 Białystok

Usługi: Przygotowanie i dostarczanie przez Zdrowy Smak – Catering Dietetyczny za pośrednictwem serwisu www.zdrowesmaki.pl zestawów posiłków w ramach tzw. cateringu dietetycznego. Klient pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która korzysta z usług świadczonych przez Zdrowy Smak – Catering Dietetyczny oraz spełnia wymagania określone Regulaminem. Umowa o świadczenie usług lub umowa sprzedaży produktów zawarta zgodnie z Regulaminem pomiędzy Zdrowy Smak – Catering Dietetyczny a Klientem, o treści ustalonej Regulaminem. Serwis www.zdrowysmak.pl strona internetowa umieszczona pod adresem: www.zdrowysmak.pl, właścicielem, której jest Zdrowe Smaki Sp. z o.o. przy wykorzystaniu, której Zdrowe Smaki.pl świadczy Użytkownikom Usługi.

 • 2 Postanowienia ogólne:
 1. Składający zamówienie potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki niniejszego Regulaminu.
 2. Właścicielem i administratorem Serwisu www.zdrowysamk.pl jest Zdrowe Smaki Sp. z o.o.
 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Umowy, jaką składający zamówienie zawiera z Zdrowe Smaki Sp. z o.o.
 4. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług, świadczonych przez firmę Zdrowe Smaki Sp. z o.o. wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miasta Białystok pod NIP 9662101928, REGON 363616330, zwany dalej Zdrowy Smak – Catering Dietetyczny.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 6. Zdrowy Smak – Catering Dietetyczny zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany stają się wiążące w momencie publikacji Regulaminu na stronie internetowej www.zdrowysmak.pl.
 • 3 Usługi:
 1. Firma Zdrowy Smak – Catering Dietetyczny poprzez serwis www.zdrowysmak.pl w ramach swojej działalności oferuje przygotowywanie i dostarczanie na miejsce wskazane przez Klienta zestawów posiłków w ramach tzw. cateringu dietetycznego.
 2. Usługi realizowane są wyłącznie w miejscowościach podanych w serwisie www.zdrowysmak.pl, Firma zastrzega sobie prawo do zmian na liście miejscowości.
 3. Usługi realizowane są 7 dni w tygodniu, od niedzieli do soboty.
 4. Przedmiotem zamówienia jest Usługa albo Usługi w wybranym przez Klienta, jednym z wariantów dostępnych na stronie („Zestaw”).
 5. Menu znajdujące się na stronie internetowej www.zdrowysmak.pl jest przykładowe. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany menu.
 6. Każdy z posiłków dostarczany jest w szczelnie zamkniętym pojemniku, opatrzonym samoprzylepną etykietą zawierającą informację o rodzaju posiłku. Warunki przechowywania, menu oraz sposób podania zawiera dołączona do zestawu ulotka..
 7. W przypadku diety indywidualnej, stosowana jest etykieta „Dieta indywidualna”. Dieta ta konstruowana jest po konsultacji Klienta za pomocą formularza dla diet indywidualnych z naszym Dietetykiem oraz po dokonaniu przelewu za wycenioną dietę, zawierać może minimum 3 posiłki. 8. Ceny poszczególnych Zestawów, obowiązujące w dniu złożenia danego Zamówienia określone są w cenniku Zdrowy Smak – Catering Dietetyczny („Cennik”), dostępnym pod adresem www.zdrowysmak.pl (zakładka „diety”).
 • 4 Zamówienie:
 1. Zamówienie Usług następuje poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji w serwisie www.zdrowysmak.pl przez osobę, zamierzającą skorzystać z Usług (Klient).
 2. Zamówienie Usług serwisu www.zdrowysmak.pl następuje poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia zawierającego trzy etapy:
 3. wybór jednego Zestawu
 4. prawidłowe wypełnienie formularza zamówień
 5. dokonanie płatności.

Potwierdzenie złożenia zamówienia wiąże się z koniecznością akceptacji Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na zawarcie Umowy. Umowa zostaje zawarta tylko w wypadku spełnienia wszystkich etapów oraz poprawnego zaksięgowania się wpłaty na koncie lub subkoncie platformy płatniczej PayU.com Zdrowe Smaki Sp. z o.o.

 1. W celu zamówienia Usług, w formularzu rejestracyjnym Klient zobowiązany jest do podania poniższych danych niezbędnych realizacji zamówienia:
 2. Dane adresowe
 3. Dane dostawy
 4. Przedmiotowe dane będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także polityką prywatności oraz przepisami RODO serwisu www.zdrowysmak.pl Zamówienie Usług następuje poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji przez osobę, zamierzającą skorzystać z Usług („Zamawiający”): Poprzez odpowiedni formularz zamówień, dostępny pod adresem www.fitnezja.fit oraz www.krakow.fitnezja.fit dostępnym przez 24h na dobę. Zamówienie uważane jest za złożone z chwilą otrzymania przez Zamawiającego potwierdzenia otrzymania zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, zawierającego: dane Klienta, numer Zamówienia, wybrany Wariant diety, adres dostawy, daty i godziny poszczególnych dostaw i inne istotne dla danego Zamówienia informacje. Zamówienie jest realizowane po 48 od zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym Zdrowe Smaki Sp. z o.o. Zamawiający zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych, adresu do dostawy cateringu wraz z informacjami dodatkowymi dostępu do Klient podczas wskazanego adresu (np. kod dostępu) oraz numeru telefonu.

5/ Firma Zdrowy Smak – Catering dietetyczny nie zbiera danych o stanie zdrowia swoich klientów i nie prowadzi rejestru.

 • 5 Płatności:
 1. Zamawiający zobowiązany jest dokonać płatności za Zamówienie niezwłocznie przed jego realizacją na podstawie potwierdzenia zamówienia w jeden z następujących sposobów:
 2. przelewem bankowym na wskazany w potwierdzeniu Zamówienia rachunek bankowy
 3. za pośrednictwem udostępnionego przez Zdrowy Smak – Catering Dietetyczny na swojej stronie internetowej systemu płatności elektronicznych (on-line).
 4. Za dzień płatności uważany jest:
 5. w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt a) powyżej: dzień uznania rachunku bankowego Klienta kwotą należności za dane Zamówienie
 6. w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt b) powyżej: dzień otrzymania przez Zdrowy Smak- Catering Dietetyczny potwierdzenia zapłaty od operatora systemu, o którym mowa w ust. 1 pkt b) powyżej.
 7. Zdrowy Smak – Catering Dietetyczny uprawniony jest do wstrzymania się z realizacją Zamówienia do otrzymania należności za dane zamówienie za przekazaniem Zamawiającemu stosownej informacji drogą telefoniczną lub mailową. W razie skorzystania z tego uprawnienia przez Zdrowy Smak – Catering Dietetyczny za dzień złożenia zamówienia uważany będzie dzień zapłaty (uznania rachunku bankowego Zdrowy Smak – Catering Dietetyczny) kwotą należności.
 • 6 Dostawa:
 1. Dostawy Zestawów są realizowane od niedzieli do soboty, od godzin wieczornych dnia poprzedzającego do godzin wczesnoporannych w dniu dostawy Zestawów, najpóźniej w wybranej przez Klienta godzinie podczas składania Zamówienia, w przypadku weekendów Zestawy dostarczane są od godzin wieczornych dnia poprzedzającego do godzin wczesnoporannych w dniu dostawy Zestawów od razu na dwa dni, na sobotę i niedzielę.
 2. Dostawy mogą odbywać się w święta oraz dni ustawowo wolne od pracy. Zdrowy Smak może planować dostawy w innym systemie, niż standardowo, informując o zmianach Klienta odpowiednio wcześniej.
 3. Dostawy realizowane są wyłącznie w miejscowościach podanych w serwisie www.zdrowy smak.pl, Firma zastrzega sobie prawo do zmian na liście miejscowości.
 4. Klient ma możliwość podania preferowanych/opcjonalnych godzin dostarczenia zamówienia. Dostawca zastrzega sobie możliwość dostarczenia Zamówienia w innych godzinach niż preferowane przez Klienta, zachowując granicę godziny 8:00 jako najpóźniejszej godziny dostawy w przypadku, gdy godziny podane przez Klienta utrudniają lub uniemożliwiają dostawy innych Zestawów. Z tego tytułu nie przysługuje Klientowi prawo do reklamacji, odszkodowania, rekompensaty lub zwrotu należności. 6. Zdrowy Smak na życzenie Klienta poinformuje Klienta poprzez SMS lub połączenie głosowe o pozostawieniu Zamówienia pod wybranym przez Klienta adresem dostawy. Po otrzymaniu SMSa lub połączenia głosowego odpowiedzialność za Zamówienie przechodzi na Klienta, który zobowiązany jest do niezwłocznego odbioru Zamówienia.
 5. Na specjalne życzenie Klienta Zamówienie może być dostarczone do rąk własnych Klienta pod warunkiem, iż nie utrudnia to doręczania innych Zamówień. Z tego tytułu nie przysługuje Klientowi prawo do reklamacji, odszkodowania, rekompensaty lub zwrotu należności. Informację taką należy zamieścić podczas składania Zamówienia.
 6. Zdrowy Smak nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie Zamówienia przez Klienta w miejscu podanym podczas składania Zamówienia. W takim przypadku Klient nie ma prawa domagać się zwrotu środków za nieodebranie dostawy ze swojej winy.
 7. Zdrowy Smak w przypadku niedostarczenia Zestawu w ustalonym przedziale czasowym oraz miejscu, zobowiązuje się do dostarczenia Zestawu w alternatywne miejsce wskazane przez Klienta. W sytuacji, gdy nie ma możliwości zrealizowania dostawy w innym wskazanym miejscu przez Klienta, Zdrowy Smak zobowiązuje się do automatycznego wydłużenia Usługi o jeden dzień.
 8. W sytuacji wystąpienia czynników niezależnych i niewynikających z winy firmy Zdrowy Smak (np. warunki atmosferyczne, decyzje służb państwowych itp.), powodujących utrudnienie lub uniemożliwienie dostawy, firma nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie posiłków, a klientom nie przysługuje możliwość złożenia reklamacji, rekompensata ani odszkodowanie.
 • 7 Zmiany, anulowanie Zamówienia:
 1. Klient ma możliwość dokonania zmian w trakcie trwania Usługi. Zmiany te mogą dotyczyć: miejsca i godziny dostaw, wariantu diety, kaloryczności diety lub rezygnacji.
 2. W takim przypadku Klient jest zobowiązany do uregulowania należności, która powstała z tytuły zmiany.
 3. W przypadku zmiany wariantu diety lub kaloryczności oraz rezygnacji Klient zobowiązany jest do poinformowania serwisu www.zdrowysmak.pl drogą e-mailową pod adresem catering@zdrowysmak.pl do godziny 14:00 dwa dni przed zaistnieniem zmiany. W celu zmiany miejsca i godziny dostawy Klient zobowiązany jest do poinformowania serwisu www.sdrowysmak.pl najpóźniej na dzień roboczy przed datą dostawy do godziny 14:00.
 4. W przypadku, gdy dokonane przez Klienta zmiany powodują „nadpłatę” w stosunku do pierwotnego zamówienia – Klientowi nie przysługuje prawo do kompensaty kosztów w postaci zwrotu należności lub rozliczania różnicy względem pierwotnego zamówienia, istnieje jednak możliwość wydłużenia zamówienia o określoną ilość dni o ile zaistniała różnica kwotowa jest przynajmniej w wysokości najtańszego dnia diety w cenniku.
 5. Zawieszenie abonamentu – istnieje możliwość czasowego zawieszenia Usługi. Klient zobowiązany jest poinformować Zdrowy Smak – Catering Dietetyczny o chęci zawieszenia Usługi drogą e-mailową pod adresem catering@zdrowysmak.pl do godziny 14:00 dwa dni przed zaistnieniem zmiany. Należy podać konkretną datę, w której Usługa ma zostać wznowiona. Klientowi nie przysługuje prawo domagania się zwrotu należności za Zamówienie z tytułu jego częściowego anulowania. Zamówienie zostaje zawieszone do wykorzystania w terminie 20 dni od daty anulacji.
 6. W przypadku rezygnacji z zamówienia pakietowego (zgodnego z aktualną ofertą Zdrowy Smak- Catering Dietetyczny) klienta obowiązuje rozliczenie wykorzystanej częściowo diety w cenach dni pojedynczych (1 dzień).
 7. W przypadku zmiany diety w trakcie trwania zamówienia na pakiet o wyższej wartości, Klient zobowiązany jest dokonać niezwłocznie dopłaty. Nowa dieta zostanie dostarczona po 8 godzinach od zaksięgowania wpłaty.
 • 8 Reklamacje:
 1. W przypadku zastrzeżeń, co do jakości świadczonych usług Klient ma prawo złożyć reklamację drogą elektroniczną na adres: catering@zdrowysmak.pl lub pisemnie na adres siedziby Zdrowy Smak – Catering Dietetyczny.
 2. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 dnia roboczego od ujawnienia się zastrzeżeń.
 3. Składając zamówienie Klient zawiera z firmą Zdrowy Smak – Catering Dietetyczny umowę na odległość oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Zdrowy Smak – Catering Dietetyczny.
 4. Zdrowy Smak – Catering Dietetyczny zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 7 dni roboczych i poinformowanie Klienta o decyzji drogą e-mailową.

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO
CATERINGU zdrowysmak
§ 1
DEFINICJE REGULAMINU

 1. Catering Zdrowe Smaki Sp. z o.o.UL. RZEMIEŚLNICZA 40 /23 15-773 Białystok NIP: 966-210-19-28
  – Organizator promocji “Program Lojalnościowy”,
  zwanego dalej również Cateringiem;
 2. Platforma Dietly.pl – zwana dalej również Platformą
 3. Program lojalnościowy – dalej Program, specjalna oferta skierowana do Klientów
  Cateringu zdrowysmak , mająca na celu złożenie Zamówienia z
  wykorzystaniem Platformy Dietly i uzyskanie w zamian punktów lojalnościowych
  na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu.
 4. Klient – Osoba fizyczna lub prawna składająca Zamówienie w Cateringu
  zdrowysmak za pomocą Platformy Dietly.pl
 5. Zamówienie – oświadczenie woli składane Cateringowi przez Klienta przy użyciu
  narzędzi i funkcjonalności Platformy, obejmujące zamówienie jednego lub kilku
  wybranych Produktów Cateringu, opłacone online za pośrednictwem Platformy i
  prowadzące do zawarcia umowy sprzedaży Produktów oraz związanych z nimi
  usług na odległość pomiędzy Klientem a Cateringiem
  Zdrowe Smaki Sp. z o.o. UL. RZEMIEŚLNICZA 40 /23 15-773 Białystok NIP: 966-210-19-28
 6. Konto Klienta- spersonalizowany panel administracyjny Klienta dostępny po
  dokonaniu skutecznej rejestracji i zalogowaniu się przez niego na stronie
  internetowej www.dietly.pl – po podaniu ustalonego wcześniej loginu oraz hasła,
  za pomocą którego Klient może korzystać z usług świadczonych przez Catering
  zdrowysmak, w tym w szczególności składać Zamówienia na Produkty
  oferowane przez Catering zdrowysmak, zarządzać zamówieniem czy
  danymi adresowymi;
 7. Kod polecający – jest specjalnym kodem polecającym przeznaczonym dla
  nowych klientów, którym uczestnik programu lojalnościowego poleci Catering.
  Kod polecający znajduje się w zakładce Skarbonka.
 8. Punkty lojalnościowe – są to punkty przyznawane w ramach Programu
  Lojalnościowego, dzięki którym Klient może korzystać z dodatkowych usług,
  takich jak: zniżka za zakup diety.
 9. Skarbonka – wyznaczone miejsce w Panelu Klienta, w którym gromadzone są
  punkty lojalnościowe .
  § 2
  POSTANOWIENIA OGÓLNE
 10. Organizatorem sprzedaży promocyjnej pod nazwą ,,PROGRAM
  LOJALNOŚCIOWY jest Catering zdrowysmak.
 11. Program lojalnościowy ma charakter ogólnopolski i przeznaczony jest dla Osób
  fizycznych lub prawnych składających Zamówienie w Cateringu
  zdrowysmak za pośrednictwem Platformy Dietly.pl.
 12. Celem Programu jest promowanie Cateringu zdrowysmak.
 13. Catering zdrowysmak nieodpłatnie udostępnia Klientom niniejszy
  regulamin za pośrednictwem Platformy w systemie teleinformatycznym, a także
  w sposób umożliwiający jego pobranie, odtworzenie, utrwalenie i wydrukowanie.
 14. Przed skorzystaniem z oferty Cateringu zdrowysmak zawartej w
  Programie, Klient powinien zapoznać się z Regulaminem. W razie wątpliwości
  uznaje się, że przystępując do Programu wyraził zgodę na warunki uczestnictwa i
  zasady opisane w niniejszym Regulaminie.
 15. Przystąpienie do korzystania z Programu na zaproponowanych warunkach jest
  równoznaczne ze zgodą na zawarcie Umowy uczestnictwa w Programie.
 16. Klient może w każdej chwili zrezygnować z udziału w Programie bez podawania
  przyczyny i ze skutkiem natychmiastowym, przesyłając Organizatorowi
  oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy uczestnictwa w Programie w formie
  wiadomości e-mail wyłącznie z adresu wskazanego na Koncie Klienta i na adres
  kontakt@zdrowysmak.pl. Oświadczenie wysłane z innego adresu nie będzie uznane
  przez Organizatora za wiarygodne i nie wywołuje zamierzonego skutku. Z chwilą
  dotarcia oświadczenia Klienta do Organizatora umowa uczestnictwa w
  Programie rozwiązuje się, a wszystkie zgromadzone na Koncie Klienta punkty
  lojalnościowe zostają bezpowrotnie skasowane.
 17. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 10 Organizator może wypowiedzieć
  Uczestnikowi umowę z ważnych powodów z 14-dniowym terminem
  wypowiedzenia. Za ważne powody uznaje się naruszenie postanowień
  niniejszego Regulaminu lub Regulaminu Cateringu zdrowysmak i Platformy
  Dietly, uznanie, że działania Uczestnika prowadzą prób obejścia Regulaminu i
  jego zasad lub zabezpieczeń funkcjonowania Programu, jak również naruszenie
  powszechnie obowiązujących przepisów. Z chwilą rozwiązania umowy –
  zgromadzone i niewykorzystane wcześniej punkty lojalnościowe są kasowane.
 18. Organizator zastrzega sobie prawo natychmiastowego wypowiedzenia umowy
  uczestnictwa w Programie i anulowania wszystkich zgromadzonych punktów
  ilekroć poweźmie uzasadnione podejrzenie, że działania Uczestnika mają
  znamiona oszustwa finansowego, w szczególności dokonania nieuprawnionej
  transakcji online, albo ilekroć uzyska taką informację z właściwej instytucji
  finansowej lub na żądanie organów ścigania.
 19. Uczestnik nie może udostępniać Konta Klienta osobom trzecim.
 20. Uczestnik może być zarejestrowany w Programie tylko raz w Cateringu
  zdrowysmak
  § 3
  TERMIN I MIEJSCE
 21. Catering jest uprawniony do:
  a. zakończenia Programu lojalnościowego w dowolnym momencie,
  b. całkowitego usunięcia go ze swojej oferty w terminie ustalonym
  bezpośrednio przez Catering Dietetyczny,
  c. usunięcia punktów w Programie Lojalnościowym.
 22. O planowanym zakończeniu Programu Catering poinformuje Klientów na zdrowysmak.pl oraz kontakt@zdrowysmak.pl.
 23. W przypadku zakończenia przez Catering udziału w Programie lub usunięcia go
  ze swojej oferty, po terminie wskazanym przez Catering zgromadzone punkty
  lojalnościowe mogą zostać całkowicie usunięte.
 24. Czas trwania Programu jest nieokreślony, ale Catering zastrzega sobie prawo do
  dokonania zmian na zasadach opisanych w Regulaminie
  § 3
  ZASADY PROMOCJI
 25. Warunkiem przyznania punktów lojalnościowych jest rejestracja Konta Klienta
  na Platformie Dietly.pl zakończona pozytywnym wynikiem jego weryfikacji pod
  kątem jego poprawności oraz zgodności z Regulaminem Platformy Dietly
  https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/terms-and-policies/Regulamin_platfor
  my_Dietly.pdf oraz dokonanie wszystkich czynności uprawniających do
  otrzymania punktów lojalnościowych w Programie. Anulowanie Zamówienia po
  jego złożeniu, naruszenie Regulaminu Programu, Regulaminu Cateringu lub
  Platformy Dietly.pl, brak dokonania płatności online czy też błędne
  zaksięgowanie danej czynności skutkują tym, że przyznane punkty lojalnościowe
  zostaną anulowane lub w ogóle nie zostaną przyznane.
 26. Przez zweryfikowanie Konta należy rozumieć takie Konto, którego proces
  rejestracji na Dietly.pl przebiegł pomyślnie i został przez Platformę
  zaakceptowany oraz za pomocą którego Klient może składać Zamówienia na
  Produkty oferowane przez Catering w ramach Programu i zawierać umowę
  sprzedaży i dostawy tych Produktów.
 27. Punkty lojalnościowe za rejestrację Konta Klienta z zaznaczeniem zgód
  marketingowych Cateringu przyznawane są po złożeniu i opłaceniu pierwszego
  Zamówienia, z wyłączeniem Zamówień testowych zwanych też zamówieniami na
  próbę.
 28. W ramach Programu lojalnościowego Klient może z poziomu Panelu Klienta
  wygenerować specjalny link polecający usługi na Platformie Dietly.pl i przekazać
  wybranej osobie specjalny kod polecający na Zamówienie w Cateringu. Po
  złożeniu Zamówienia przez osobę, która skorzysta z linku polecającego Klientowi
  w ramach Programu zostaną naliczone punkty lojalnościowe na zasadach
  wynikających z niniejszego Regulaminu.
 29. Kod polecający, o którym mowa w ustępie powyżej, stanowi rabat na pierwsze
  Zamówienie nowego Klienta. Kiedy osoba polecona użyje kodu polecającego,
  Klient polecający otrzyma dodatkowe punkty do Skarbonki.
 30. Naliczanie punktów lojalnościowych odbywa się poprzez przeliczenie kwoty
  Zamówienia na liczbę przyznanych punktów lojalnościowych.
 31. Punkty lojalnościowe naliczone od Zamówień Cateringu zdrowysmak
  mogą być wykorzystane wyłącznie w tym Cateringu.
 32. Punkty lojalnościowe naliczane są automatycznie wyłącznie w przypadku
  dokonywania płatności za Zamówienie za pośrednictwem płatności online w
  Cateringu. O ile nic nie wynika z innych postanowień niniejszego Regulaminu,
  podstawowym przelicznikiem jest: 100 punktów lojalnościowych = 1 PLN.
 33. Punkty lojalnościowe i odpowiadająca im równowartość pieniężna
  za poszczególne działania przedstawia się następująco:
  a. z zastrzeżeniem postanowień ust. 10 poniżej, za pierwszą rejestrację w
  Panelu Klienta Dietly i złożenie pierwszego Zamówienia w Cateringu wraz
  z jednoczesnym wyrażeniem zgód marketingowych dla Cateringu
  przyznawane jest 1000 punktów lojalnościowych, które są
  równowartością 10 PLN,
  b. za pierwszą rejestrację w Panelu Klienta i złożenie pierwszego
  Zamówienia, ale bez jednoczesnego wyrażenia zgód marketingowych dla
  Cateringu przyznawane jest 500 punktów lojalnościowych, które są
  równowartością 5 PLN;
  c. za każde wydane pełne 50 PLN w pierwszym Zamówieniu złożonym w
  Cateringu zdrowysmak , przez osobę, której został polecony
  Catering, z wykorzystaniem specjalnego linku polecającego, osobie
  polecającej przyznawane jest 100 punktów, które są równowartością 1
  PLN;
  d. za każde wydane pełne 50 PLN przy złożeniu Zamówienia z
  wykorzystaniem Panelu Klienta w Cateringu przyznawane jest 50
  punktów lojalnościowych, które są równowartością 50 groszy PLN;
  e. naliczanie punktów od Zamówień powyżej 50,00 zł brutto następuje po
  przekroczeniu przez Zamówienie wielokrotności wartości 50,00 zł brutto;
  f. za każde 100 Punktów wydane na opłacenie Zamówienia przez Klienta
  zostanie opłacone 1,00 zł brutto wartości składanego Zamówienia, o ile
  Klient, składając takie Zamówienie, dokonana jego opłacenia również z
  własnych środków pieniężnych w minimalnej wysokości 1,00 zł brutto
  g. za dokonanie na Platformie Dietly.pl oceny posiłku w aktywnym
  Zamówieniu w Cateringu zdrowysmak przyznawane jest 10
  punktów lojalnościowych, które są równowartością 10 groszy PLN;
  h. za dokonanie na Platformie Dietly.pl oceny Cateringu dietetycznego o
  treści, w której zostanie wykorzystane więcej niż 100 znaków bez spacji
  przyznawane jest 100 punktów lojalnościowych, które są równowartością
  1 PLN;
  i. Organizator informuje, że na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia
  26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od
  podatku dochodowego od osób fizycznych jest wartość nagród
  związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług – jeżeli
  jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty
  2000,00zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą
  premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez
  podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą
  działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.
 34. Do uzyskanie punktów za wyrażenie zgód marketingowych, o których mowa w
  ust.11 a. Klient jest uprawniony tylko raz i przy pierwszym Zamówieniu na
  Platformie dietly.pl w dowolnym cateringu oferującym program lojalnościowy na
  Platformie. Wyrażenie takich zgód przy pierwszym Zamówieniu w innym
  cateringu oferującym program lojalnosciowy na Platformie Dietly.pl wyklucza
  uzyskanie dodatkowych punktów za wyrażenie zgody marketingowe u
  Organizatora Programu.
 35. Próba jednorazowej wymiany przez Klienta zgromadzonych punktów na
  Zamówienia o wartości przekraczającej ww. limit wyrażony w PLN nie zostanie
  zrealizowana.
 36. Punkty lojalnościowe uznaje się za przyznane z chwilą ich zaewidencjonowania
  na Koncie Klienta.
 37. Punkty lojalnościowe nie są przyznawane za Zamówienie opłacone punktami
  lojalnościowymi. Jeśli Zamówienie złożone jest na kwotę wyższą niż liczba
  zgromadzonych punktów – punkty lojalnościowe naliczane są od wartości
  Zamówienia nieznajdującej pokrycia w punktach lojalnościowych.
 38. Punkty są zapisywane i każdorazowo aktualizowane o faktycznie
  zaimplementowane punkty w specjalnie wyznaczonym dla nich miejscu na
  Koncie Klienta opisanym “Skarbonka”.
 39. Jeżeli Uczestnik korzystający z Programu posiada jednocześnie punkty
  zgromadzone w ramach “Punktów Dietly” na Platformie Dietly i zadeklaruje chęć
  użycia “Punktów Dietly” do sfinalizowania Zamówienia, to przed ich
  wykorzystaniem w Cateringu, w pierwszej kolejności rozliczane będą punkty
  zgromadzone w Skarbonce.
 40. Punkty w Skarbonce za Zamówienia w Cateringu naliczają się niezależnie od
  innych punktów przyznawanych za Zamówienia w innych Cateringach, które w
  swojej ofercie udostępniły Program Lojalnościowy i mogą być wykorzystane
  wyłącznie w Cateringu.
 41. Z chwilą likwidacji Panelu lub rezygnacją Klienta z Programu – zebrane punkty
  lojalnościowe są kasowane.
 42. W przypadku, gdy pomimo spełnienia wskazanych powyżej warunków liczba
  odpowiednich punktów lojalnościowych nie nalicza się prawidłowo lub nie
  nalicza się w ogóle – należy skontaktować się w formie mailowej na adres poczty
  elektronicznej kontakt@zdrowysmak.pl z dopiskiem „Reklamacja Programu
  Lojalnościowego “Skarbonka” ”.
 43. Punkty zebrane przez klienta w Programie Lojalnościowym nie podlegają
  wymianie na środek płatniczy jakim jest waluta PLN oraz przeniesieniu na
  rzecz osób trzecich.
  § 4
  POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 44. Reklamacje będą rozpatrywane na podstawie niniejszego Regulaminu.
 45. Reklamacje związane z Promocją mogą być zgłaszane wyłącznie w formie
  mailowej na adres poczty elektronicznej kontakt@zdrowysmak.pl z dopiskiem
  „Reklamacja Programu Lojalnościowego Skarbnka”. Dane osobowe przekazane w
  związku z reklamacją będą przetwarzane w celach związanych z reklamacją i/lub
  Programem Lojalnościowym. Administratorem danych osobowych jest Catering
  zdrowysmak. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Osobie
  udostępniającej swoje dane osobowe przysługuje prawo wglądu do swoich
  danych oraz prawo ich poprawiania.
 46. Reklamacje będą rozpatrywane przez Catering w terminie 14 dni od daty
  otrzymania reklamacji. Decyzje Cateringu -Organizatora Programu
  Lojalnościowego są ostateczne. Powyższe nie ogranicza uprawnienia Klienta do
  dochodzenia roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów
  prawa.
 47. W zakresie nieobjętym niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują
  postanowienia Regulaminu Cateringu, Regulaminu świadczenia usług na Dietly.pl,
  Polityka Prywatności Cateringu www.zdrowysmak.pl .
Sprawdź również

Nasze pozostałe diety

Najczęściej wybierane

Standard

 • Odpowiednio skomponowana dieta równoważy ilość węglowodanów, białek i tłuszczy, a także dostarcza organizmowi wszystkie kluczowe substancje, w tym witaminy, sole mineralne oraz błonnik.

Standard bez ryb

 • Dieta Standard to dobre nawyki żywieniowe i samopoczucie! W wariancie bez ryb.
Polecane!

Dla Dwojga

 • 5posiłków o łącznej wartości 3000kcal które możecie wspólnie podzielić między sobą.

Less gluten

 • Dieta nie zawiera produktów z glutenem. to skuteczne wsparcie terapii w chorobie celiakii (choroby trzewnej). Może zawierać śladowe ilości glutenu.

Bezmleczna

 • Dieta w której wykluczamy mleko a także pochodne.

Less gluten & Lactose free

 • To doskonałe rozwiązanie, codziennie otrzymasz zestaw 5 zbilansowanych posiłków, zawierających wszystkie niezbędne witaminy i składniki mineralne. Może zawierać śladowe ilości glutenu.

Wegetariańska z rybą

 • Dobrze skomponowana nie powoduje żadnych niedoborów w organizmie równocześnie dostarczając niezliczoną liczbę witamin i składników mineralnych pochodzących z warzyw i owoców.

Wegetariańska bez ryb

 • Unikamy niekorzystnych dla zdrowia dodatków takich jak: sól, tłuszcze nasycone i trans oraz konserwanty. Cieszymy się swoją pracą, byś Ty mógł cieszyć się swoim zdrowiem.

Wegańska

 • To nie tylko styl życia, ale przede wszystkim zdrowie. Odpowiednio zbilansowana i dobrana dieta wegańska, wbrew opinii wielu, może być zdrowa i smaczna.

Cukrzycowa

 • To odpowiednio zbilansowana dieta, pozwalająca kontrolować poziom glukozy i tłuszczów we krwi, posiada niski indeks glikemiczny.

Sport 6 posiłków

 • Dla aktywnych to program skierowany dla osób uprawiających sporty zarówno amatorsko jak i zawodowo.

Ketogeniczna 3 posiłki

 • Dieta w której ograniczamy ilośc węglowodanów do minimum. Źródłem energii są tłuszcze.