Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZYGOTOWANIA I DOSTAWY POSIŁKÓW W RAMACH CATERINGU DIETETYCZNEGO ZDROWY SMAK

 • 1 Definicje:

Regulamin: niniejszy Regulamin świadczenia usług przez Zdrowe Smaki Sp. z o.o. w Serwisie www.zdrowysmak.pl z siedzibą przy ul. Lipowa 32 lok. 300, 15-427 Białystok.

Usługi: Przygotowanie i dostarczanie przez Zdrowy Smak – Catering Dietetyczny za pośrednictwem serwisu www.zdrowesmaki.pl zestawów posiłków w ramach tzw. cateringu dietetycznego. Klient pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która korzysta z usług świadczonych przez Zdrowy Smak – Catering Dietetyczny oraz spełnia wymagania określone Regulaminem. Umowa o świadczenie usług lub umowa sprzedaży produktów zawarta zgodnie z Regulaminem pomiędzy Zdrowy Smak – Catering Dietetyczny a Klientem, o treści ustalonej Regulaminem. Serwis www.zdrowysmak.pl strona internetowa umieszczona pod adresem: www.zdrowysmak.pl, właścicielem, której jest Zdrowe Smaki Sp. z o.o. przy wykorzystaniu, której Zdrowe Smaki.pl świadczy Użytkownikom Usługi.

 • 2 Postanowienia ogólne:
 1. Składający zamówienie potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki niniejszego Regulaminu.
 2. Właścicielem i administratorem Serwisu www.zdrowysamk.pl jest Zdrowe Smaki Sp. z o.o.
 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Umowy, jaką składający zamówienie zawiera z Zdrowe Smaki Sp. z o.o.
 4. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług, świadczonych przez firmę Zdrowe Smaki Sp. z o.o. wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miasta Białystok pod NIP 9662101928, REGON 363616330, zwany dalej Zdrowy Smak – Catering Dietetyczny.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 6. Zdrowy Smak – Catering Dietetyczny zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany stają się wiążące w momencie publikacji Regulaminu na stronie internetowej www.zdrowysmak.pl.
 • 3 Usługi:
 1. Firma Zdrowy Smak – Catering Dietetyczny poprzez serwis www.zdrowysmak.pl w ramach swojej działalności oferuje przygotowywanie i dostarczanie na miejsce wskazane przez Klienta zestawów posiłków w ramach tzw. cateringu dietetycznego.
 2. Usługi realizowane są wyłącznie w miejscowościach podanych w serwisie www.zdrowysmak.pl, Firma zastrzega sobie prawo do zmian na liście miejscowości.
 3. Usługi realizowane są 7 dni w tygodniu, od niedzieli do soboty.
 4. Przedmiotem zamówienia jest Usługa albo Usługi w wybranym przez Klienta, jednym z wariantów dostępnych na stronie („Zestaw”).
 5. Menu znajdujące się na stronie internetowej www.zdrowysmak.pl jest przykładowe. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany menu.
 6. Każdy z posiłków dostarczany jest w szczelnie zamkniętym pojemniku, opatrzonym samoprzylepną etykietą zawierającą informację o rodzaju posiłku. Warunki przechowywania, menu oraz sposób podania zawiera dołączona do zestawu ulotka..
 7. W przypadku diety indywidualnej, stosowana jest etykieta „Dieta indywidualna”. Dieta ta konstruowana jest po konsultacji Klienta za pomocą formularza dla diet indywidualnych z naszym Dietetykiem oraz po dokonaniu przelewu za wycenioną dietę, zawierać może minimum 3 posiłki. 8. Ceny poszczególnych Zestawów, obowiązujące w dniu złożenia danego Zamówienia określone są w cenniku Zdrowy Smak – Catering Dietetyczny („Cennik”), dostępnym pod adresem www.zdrowysmak.pl (zakładka „diety”).
 • 4 Zamówienie:
 1. Zamówienie Usług następuje poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji w serwisie www.zdrowysmak.pl przez osobę, zamierzającą skorzystać z Usług (Klient).
 2. Zamówienie Usług serwisu www.zdrowysmak.pl następuje poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia zawierającego trzy etapy:
 3. wybór jednego Zestawu
 4. prawidłowe wypełnienie formularza zamówień
 5. dokonanie płatności.

Potwierdzenie złożenia zamówienia wiąże się z koniecznością akceptacji Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na zawarcie Umowy. Umowa zostaje zawarta tylko w wypadku spełnienia wszystkich etapów oraz poprawnego zaksięgowania się wpłaty na koncie lub subkoncie platformy płatniczej PayU.com Zdrowe Smaki Sp. z o.o.

 1. W celu zamówienia Usług, w formularzu rejestracyjnym Klient zobowiązany jest do podania poniższych danych niezbędnych realizacji zamówienia:
 2. Dane adresowe
 3. Dane dostawy
 4. Przedmiotowe dane będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także polityką prywatności oraz przepisami RODO serwisu www.zdrowysmak.pl Zamówienie Usług następuje poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji przez osobę, zamierzającą skorzystać z Usług („Zamawiający”): Poprzez odpowiedni formularz zamówień, dostępny pod adresem www.fitnezja.fit oraz www.krakow.fitnezja.fit dostępnym przez 24h na dobę. Zamówienie uważane jest za złożone z chwilą otrzymania przez Zamawiającego potwierdzenia otrzymania zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, zawierającego: dane Klienta, numer Zamówienia, wybrany Wariant diety, adres dostawy, daty i godziny poszczególnych dostaw i inne istotne dla danego Zamówienia informacje. Zamówienie jest realizowane po 48 od zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym Zdrowe Smaki Sp. z o.o. Zamawiający zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych, adresu do dostawy cateringu wraz z informacjami dodatkowymi dostępu do Klient podczas wskazanego adresu (np. kod dostępu) oraz numeru telefonu.

5/ Firma Zdrowy Smak – Catering dietetyczny nie zbiera danych o stanie zdrowia swoich klientów i nie prowadzi rejestru.

 • 5 Płatności:
 1. Zamawiający zobowiązany jest dokonać płatności za Zamówienie niezwłocznie przed jego realizacją na podstawie potwierdzenia zamówienia w jeden z następujących sposobów:
 2. przelewem bankowym na wskazany w potwierdzeniu Zamówienia rachunek bankowy
 3. za pośrednictwem udostępnionego przez Zdrowy Smak – Catering Dietetyczny na swojej stronie internetowej systemu płatności elektronicznych (on-line).
 4. Za dzień płatności uważany jest:
 5. w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt a) powyżej: dzień uznania rachunku bankowego Klienta kwotą należności za dane Zamówienie
 6. w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt b) powyżej: dzień otrzymania przez Zdrowy Smak- Catering Dietetyczny potwierdzenia zapłaty od operatora systemu, o którym mowa w ust. 1 pkt b) powyżej.
 7. Zdrowy Smak – Catering Dietetyczny uprawniony jest do wstrzymania się z realizacją Zamówienia do otrzymania należności za dane zamówienie za przekazaniem Zamawiającemu stosownej informacji drogą telefoniczną lub mailową. W razie skorzystania z tego uprawnienia przez Zdrowy Smak – Catering Dietetyczny za dzień złożenia zamówienia uważany będzie dzień zapłaty (uznania rachunku bankowego Zdrowy Smak – Catering Dietetyczny) kwotą należności.
 • 6 Dostawa:
 1. Dostawy Zestawów są realizowane od niedzieli do soboty, od godzin wieczornych dnia poprzedzającego do godzin wczesnoporannych w dniu dostawy Zestawów, najpóźniej w wybranej przez Klienta godzinie podczas składania Zamówienia, w przypadku weekendów Zestawy dostarczane są od godzin wieczornych dnia poprzedzającego do godzin wczesnoporannych w dniu dostawy Zestawów od razu na dwa dni, na sobotę i niedzielę.
 2. Dostawy mogą odbywać się w święta oraz dni ustawowo wolne od pracy. Zdrowy Smak może planować dostawy w innym systemie, niż standardowo, informując o zmianach Klienta odpowiednio wcześniej.
 3. Dostawy realizowane są wyłącznie w miejscowościach podanych w serwisie www.zdrowy smak.pl, Firma zastrzega sobie prawo do zmian na liście miejscowości.
 4. Klient ma możliwość podania preferowanych/opcjonalnych godzin dostarczenia zamówienia. Dostawca zastrzega sobie możliwość dostarczenia Zamówienia w innych godzinach niż preferowane przez Klienta, zachowując granicę godziny 8:00 jako najpóźniejszej godziny dostawy w przypadku, gdy godziny podane przez Klienta utrudniają lub uniemożliwiają dostawy innych Zestawów. Z tego tytułu nie przysługuje Klientowi prawo do reklamacji, odszkodowania, rekompensaty lub zwrotu należności. 6. Zdrowy Smak na życzenie Klienta poinformuje Klienta poprzez SMS lub połączenie głosowe o pozostawieniu Zamówienia pod wybranym przez Klienta adresem dostawy. Po otrzymaniu SMSa lub połączenia głosowego odpowiedzialność za Zamówienie przechodzi na Klienta, który zobowiązany jest do niezwłocznego odbioru Zamówienia.
 5. Na specjalne życzenie Klienta Zamówienie może być dostarczone do rąk własnych Klienta pod warunkiem, iż nie utrudnia to doręczania innych Zamówień. Z tego tytułu nie przysługuje Klientowi prawo do reklamacji, odszkodowania, rekompensaty lub zwrotu należności. Informację taką należy zamieścić podczas składania Zamówienia.
 6. Zdrowy Smak nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie Zamówienia przez Klienta w miejscu podanym podczas składania Zamówienia. W takim przypadku Klient nie ma prawa domagać się zwrotu środków za nieodebranie dostawy ze swojej winy.
 7. Zdrowy Smak w przypadku niedostarczenia Zestawu w ustalonym przedziale czasowym oraz miejscu, zobowiązuje się do dostarczenia Zestawu w alternatywne miejsce wskazane przez Klienta. W sytuacji, gdy nie ma możliwości zrealizowania dostawy w innym wskazanym miejscu przez Klienta, Zdrowy Smak zobowiązuje się do automatycznego wydłużenia Usługi o jeden dzień.
 8. W sytuacji wystąpienia czynników niezależnych i niewynikających z winy firmy Zdrowy Smak (np. warunki atmosferyczne, decyzje służb państwowych itp.), powodujących utrudnienie lub uniemożliwienie dostawy, firma nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie posiłków, a klientom nie przysługuje możliwość złożenia reklamacji, rekompensata ani odszkodowanie.
 • 7 Zmiany, anulowanie Zamówienia:
 1. Klient ma możliwość dokonania zmian w trakcie trwania Usługi. Zmiany te mogą dotyczyć: miejsca i godziny dostaw, wariantu diety, kaloryczności diety lub rezygnacji.
 2. W takim przypadku Klient jest zobowiązany do uregulowania należności, która powstała z tytuły zmiany.
 3. W przypadku zmiany wariantu diety lub kaloryczności oraz rezygnacji Klient zobowiązany jest do poinformowania serwisu www.zdrowysmak.pl drogą e-mailową pod adresem catering@zdrowysmak.pl do godziny 14:00 dwa dni przed zaistnieniem zmiany. W celu zmiany miejsca i godziny dostawy Klient zobowiązany jest do poinformowania serwisu www.sdrowysmak.pl najpóźniej na dzień roboczy przed datą dostawy do godziny 14:00.
 4. W przypadku, gdy dokonane przez Klienta zmiany powodują „nadpłatę” w stosunku do pierwotnego zamówienia – Klientowi nie przysługuje prawo do kompensaty kosztów w postaci zwrotu należności lub rozliczania różnicy względem pierwotnego zamówienia, istnieje jednak możliwość wydłużenia zamówienia o określoną ilość dni o ile zaistniała różnica kwotowa jest przynajmniej w wysokości najtańszego dnia diety w cenniku.
 5. Zawieszenie abonamentu – istnieje możliwość czasowego zawieszenia Usługi. Klient zobowiązany jest poinformować Zdrowy Smak – Catering Dietetyczny o chęci zawieszenia Usługi drogą e-mailową pod adresem catering@zdrowysmak.pl do godziny 14:00 dwa dni przed zaistnieniem zmiany. Należy podać konkretną datę, w której Usługa ma zostać wznowiona. Klientowi nie przysługuje prawo domagania się zwrotu należności za Zamówienie z tytułu jego częściowego anulowania. Zamówienie zostaje zawieszone do wykorzystania w terminie 20 dni od daty anulacji.
 6. W przypadku rezygnacji z zamówienia pakietowego (zgodnego z aktualną ofertą Zdrowy Smak- Catering Dietetyczny) klienta obowiązuje rozliczenie wykorzystanej częściowo diety w cenach dni pojedynczych (1 dzień).
 7. W przypadku zmiany diety w trakcie trwania zamówienia na pakiet o wyższej wartości, Klient zobowiązany jest dokonać niezwłocznie dopłaty. Nowa dieta zostanie dostarczona po 8 godzinach od zaksięgowania wpłaty.
 • 8 Reklamacje:
 1. W przypadku zastrzeżeń, co do jakości świadczonych usług Klient ma prawo złożyć reklamację drogą elektroniczną na adres: catering@zdrowysmak.pl lub pisemnie na adres siedziby Zdrowy Smak – Catering Dietetyczny.
 2. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 dnia roboczego od ujawnienia się zastrzeżeń.
 3. Składając zamówienie Klient zawiera z firmą Zdrowy Smak – Catering Dietetyczny umowę na odległość oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Zdrowy Smak – Catering Dietetyczny.
 4. Zdrowy Smak – Catering Dietetyczny zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 7 dni roboczych i poinformowanie Klienta o decyzji drogą e-mailową.